Contact Us

 

ขั้นตอนการให้บริการของเรา
1. รับเรื่องความต้องการและไอเดียในการตกแต่งของท่าน เพื่อกำหนดทิศทางในการร่างแบบแปลน  
2. ทีมงานระดมความคิดเพื่อร่างแบบแปลน และ ภาพเปอร์สเปคทีฟ
3. ส่งแบบแปลน และ มูลค่าการตกแต่งทั้งหมดให้ท่านพิจารณา
4. เมื่อท่านพึงพอใจจึงเริ่มดำเนินการตกแต่งภายใน

 

 

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และ เราจะติดต่อกลับไปทันทีที่ได้รับข้อมูลของท่าน
<<< Go Back